تاریخچه پیدایش رنگ

The History of the Emergence of Color

In today’s world, colors play a significant and prominent role in our lives. From artistic beauty to influencing emotions and even being used in various industries, colors are important elements that adorn the world around us. This article delves into the history of the emergence of colors and seeks to provide an interesting journey for the reader, from their earliest rudimentary applications in ancient times to the modern technological advancements in the production and use of colors.

This introduction, by emphasizing the importance of colors in daily life and art, immerses the reader into the fascinating world of the history of colors. Furthermore, by highlighting the impact of colors in modern architecture and the digital world, the article demonstrates how today’s technology has innovatively transformed the thinking and utilization of colors. From the beginning to the present day, you will accompany us on a journey through various artistic works, different industries, and even the digital world to recognize the diverse aspects of colors over time.

Historical Background of Colors

In decades and centuries past, humans utilized natural sources to create colors. These early experiences in color production marked the beginning of a long journey to discover the magic of colors.

Early Use of Natural Resources

During ancient times, humans utilized materials such as soil, plants, and minerals to produce colors. These resources were often obtained in the form of powders or liquid dyes. For example, green pigment was derived from plants and flowers, while red pigment was extracted from mineral substances such as iron oxide.

The Role of Colors in Ancient Art and Culture

Colors have played a significant role in art and culture since ancient times. Paintings, handmade patterns, and ancient artworks bear witness to the influential role of colors in bygone eras. Each color in these periods had its own meanings and symbols, aiding in a subjective interpretation of the surrounding world.

Technological Advances in Color Production

Throughout the centuries, with technological advancements, humans delved into the discovery and utilization of chemical substances for color production. These advancements led to the creation of new and more stable colors, enabling a wider and more extensive use of colors across various industries.

So far, we have embarked on a journey through time from the inception of color usage to significant technological advancements in their production. This evolutionary path of colors from ancient times to the present day is a captivating story of inventions and discoveries that have profoundly influenced human culture and life. In the following, we will explore some of these advancements together.

Discovery and Use of Chemical Substances

With the emergence of chemistry, the possibility of using chemical substances for color production came into existence. In the 19th century, chemical substances such as aniline and sulfur were mostly utilized, a feat showcased by chemists like William Perkins.

Key Inventions in the Color Production Process

In the early 20th century, significant inventions took place in the color production process. For instance, the famous primary colors CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) for color printing were invented by Leonhard Hanschel in 1906.

More Stable and Diverse Colors

In the following decades, research on colors shifted towards creating more stable and diverse hues. This included the development of waterproof colors, heat-resistant ones, and nanostructured colors with unique properties.

Colors in Electronics and Illumination

Technological advancements have enabled us to utilize colors in various industries. From LED lighting colors to electronic hues in different devices, technology has played a significant role in color production and enhancement.

Smart and Adaptive Colors

Modern technology allows us to alter colors using smart technologies. Electronically adjustable colors are employed in some consumer devices and even household items.

Technological advancements in color production have transformed from the simple world of soil and plants to a complex and innovative realm of chemical substances and cutting-edge technology. These advancements not only enhance beauty and art but also have significant impacts on various economic and industrial sectors.

Use of Colors in Art History

Colors have played a significant and influential role in art history. From ancient times to the present day, artists have used colors as a means to convey emotions, create visual effects, and add depth and beauty to their works.

The Role of Colors in Ancient Times

In ancient art, artists used natural sources to create colors. For example, in the wall paintings of Pompeii, natural colors like soil and plants were used to decorate the walls. Colors during this period not only served aesthetic purposes but also held specific meanings and symbols.

Evolution in Renaissance Art

During the Renaissance period, artists not only used natural colors but also incorporated newly obtained colors from chemical techniques. The development of oil painting techniques allowed colors to be depicted with greater detail, conveying emotions more effectively to viewers.

تاریخچه پیدایش رنگ

تاریخچه رنگ

Colors and the Abstract Art Revolution

During the abstract and art revolution era, artists used colors in more innovative and creative ways. Color combinations and the use of contrasts to create visual effects, as well as the violation of traditional art rules in using colors, brought this period into a veil of new and endless artistic perspectives.

The Influence of Colors on Emotions and Message Conveyance in Contemporary Art

In contemporary art, artists use colors as a new language. Each color has a specific role in conveying emotions, and artists pay close attention to designing and selecting colors. Colors in this period are also used as a means to convey social, cultural, and political messages.

Colors in Digital Art

With technological advancements, artists extensively use colors in digital art. The capabilities of creating colors and special effects through graphic software have opened up a new world of innovation and creativity for artists.

In summary, the use of colors in art history has always played an important role in the evolution of art and the conveyance of ideas and still continues. From ancient wall paintings to contemporary artists’ works, colors have a powerful and captivating language in the art world.

Colors in Daily Life and Industry

Colors play a vital role in daily life and industry. From adding beauty and attractiveness to our living environment to various applications in different industries, colors have a widespread presence in our lives. Below, we’ll examine the impact of colors on daily life and industry.

Colors in Beauty and Environmental Design

Colors are used in our daily lives to create beauty and diversity in the living environment. From choosing colors for walls and furniture in homes to using colors in flowers and plants, each plays a role in creating a pleasant and enjoyable atmosphere.

Colors in Advertising and Marketing

In the marketing industry, colors are crucial for attracting customers’ attention and creating brand identity. The choice of colors for logos, product packaging, and even in advertisements has a significant impact on consumer behavior.

Using Colors in Architecture and Interior Design

In architectural and interior design, colors play an important role in determining the atmosphere and energy of the environment. Choosing colors for walls, flooring, and decorative items in a way that creates an appropriate combination helps in attracting attention and increasing comfort in a particular space.

Colors in Various Industries

In various industries, colors are used as a means of differentiation and distinction. Labels, product packaging, cars, clothing, and even food items are designed using colors to identify and attract customers’ attention.

Colors in Public Spaces

Colors also play a significant role in public spaces. For example, traffic signal colors on streets and roads are important for information dissemination and safety. Additionally, symbolic colors in delineating various points in cities play an important role in attracting attention and enhancing the beauty of the environment.

Colors in the Digital Age

In the digital world, colors play a crucial role in visualization and graphic design. From choosing colors for web pages to using colors in software design, all contribute to creating a positive and desirable user experience.

Considering these points, it can be said that colors in daily life and industry serve as an attractive and key element, having a significant impact on us and our surrounding environment and widely contributing to creating beauty, conveying information, and determining emotions.

Colors in the Modern Era

In the modern era, colors have taken center stage as a key element in art, design, architecture, and even modern spaces. This era, with its intrinsic characteristics, cultural diversity, and technological advancements, has greatly influenced the use of colors in various fields.

Colors in Contemporary Art

In contemporary art, artists use colors in new and innovative forms and combinations. The choice of colors in modern art often aims to create visual effects, convey spiritual messages, or highlight emotions.

روش تولید رنگ

Colors in Modern Architecture

In modern architecture, the use of colors is very common for defining the identity of buildings, attracting attention to specific points, and creating visual advertisements. Buildings, through the use of modern color combinations, not only blend with the surrounding environment but also add more attractiveness and beauty to architecture.

Colors in Industrial Design

In the field of industrial design, the production of products in a beautiful and attractive manner often relies on the selection of appropriate colors. Colors in this area are used to distinguish products, encourage purchases, and create positive user experiences.

Colors in Urban Spaces

In modern urban spaces, the use of colors has become common for creating recreational areas, encouraging travel on streets, and attracting attention to ordinary public facilities. Paintings, symbols, and colorful signs in these spaces are used to liven up and bring joy to the urban environment.

Colors in Fashion and Clothing Design

In the fashion and clothing design industry, colors play a very important role. Choosing modern and attractive colors for clothes has a significant impact on attracting attention and creating a modern style.

Colors in the Digital World

Digital technology and graphic design also heavily rely on colors. Colors are used in web design, software, computer games, and electronic devices to attract attention and create suitable user experiences.

In general, in the modern era, colors are used as a visual language to convey ideas, emotions, and identity and are directed in innovative forms and manifestations in art and design.

Color Technology in the Digital World

Color technology in the digital world has provided users with extensive capabilities, new features, and extraordinary visual experiences. These technologies include various fields such as displays, digital photography, graphic design, and even virtual and augmented reality (AR and VR).

Displays and Screens

Displays use various technologies such as LED, OLED, and QLED to produce unique and high-quality colors. High resolution, high contrast ratio, and the ability to display vivid and accurate colors are some of the characteristics of these displays.

Digital Cameras

Digital cameras with advanced capabilities in color analysis, sensitivity to light, and the use of image processing algorithms enable high-quality photography with vivid and real colors.

Graphic Design and Image Editing Software

Graphic design software like Adobe Photoshop and image editing software like Lightroom use advanced tools to control colors, white balance, and color correction. Artificial intelligence technologies also help improve processes and increase efficiency in this area.

VR and AR

In virtual reality (VR) and augmented reality (AR), color technology is used to create virtual reality experiences and integrate real-world elements with virtual ones. These technologies use colors to create a natural and amazing sense in the user experience.

Colors in Web and Digital Media

Color technology plays a crucial role in web design and digital media. Choosing web colors, designing graphic features, and creating attractive user experiences are among the applications of this technology.

Smart Lighting

Smart lighting systems, using LED and modern technologies, intelligently adjust colors and light intensity. This capability allows users to adjust the environment according to their mood and activities.

It is clear from these examples that color technology in the digital world is extensively used in various fields and enhances user experience and visualization to a new level.

Conclusion

In conclusion, color technology in the digital world has provided extensive capabilities for creating visual experiences. From displays with high resolutions to digital cameras with advanced features, technology has helped in creating lively, accurate, and attractive colors. In the modern era, colors are used as one of the most important visual elements in art, architecture, design, and digital spaces, playing a key role in enhancing user experience and visualization.

refrence: History of the origin of color

اسید

اسید ها | بررسی انواع اسید و کاربردهای آن (بخش دوم)

اسید ها (بخش دوم)

 • خوردگی چیست؟

در یک تعریف ساده، خوردگی ناشی از دو واکنش کاهش و اکسایش است. که در طی فرایند تجزیه در قسمت آند (منفی) یون های فلزی که در محلول وجود دارند، باعث ایجاد ترکیبی جامد بر روی سطح فلز میشود؛ که گاهی خوردگی محدود به سطح شده و گاهی وسیع خواهد شد.

اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم، در صورت اکسید شدن تمام اتم های موجود در سطح یک فلز و آسیب به تمام سطح جسم، خوردگی رخ خواهد داد. این نوع خوردگی به خوردگی الکتروشیمیایی شناخته میشود. اگر بخواهیم این پدیده را در ارتباط با فلزات بیان کنیم، از واژه «زنگ آهن» استفاده خواهیم کرد.

از مطلب فوق نتیجه خواهیم گرفت که این پدیده در انواع مختلفی رخ خواهد داد.

انواع خوردگی
 • خوردگی یکنواخت

این نوع خوردگی در سطح مواد اتفاق میافتد و بسیار رایج و متداول است. این پدیده در سطح وسیعی از جسم رخ میدهد. به عنوان مثال میشود از «زنگ آهن» نام برد. در این حالت فلز رفته رفته نازک شده و در نهایت تخریب میشود.

 • خوردگی حفره ای

در ثر یک شکستگی موضعی و یا آسیب پوشش محافظ، یک خوردگی کوچک با یک سطح معمول ایجاد میشود. توسعه و پیشوری این نوع خوردگی غیر قابل پیش بینی میباشد، اما در نهایت تبدیل به سوراخ یا حفره خواهد شد. از اینرو بسیار مخرب است.

همچنین خوردگی فرسایشی، سایشی، غلظتی، گالوانیکی، تنشی، بین دانه ای، شکافی و روی زدایی از انواع دیگر این خوردگی در سطح فلزات میباشند.

اما چه عواملی بر خوردگی فلزات موثر میباشند؟ عواملی چون حرارت (با افزایش دما، سرعت واکنش افزایش میابد)، اختلاف پتانسیل (با افزایش جریان تولیدی)، در معرض اشعه رادیواکتیو بودن، محیط، زمان، فشار و… بر افزایش و یا کاهش پدیده خوردگی موثر میباشند.

در بخش عوامل خوردگی به «محیط» اشاره کرده ایم. کمی بیشتر در این جهت پیشروی کنیم.

محیط های موثر بر خوردگی

 

در این بخش میخواهیم به مواردی اشاره کنیم که در صورت قرار گرفتن جسم در آن محیط، سرعت خوردگی آن افزایش پیدا خواهد کرد. از جمله این محیط ها قرار گرفتن در معرض آب، اسید و… میباشد. در ادامه کمی بیشتر در رابطه با چگونگی تاثیر این محیط ها بر سرعت خوردگی صحبت خواهیم کرد.

·        محیط های آبی

میتوانیم از آب به عنوان یک عامل اصلی برای خوردگی نام ببریم، اما چرا؟

اگر یک فلز در یک محیط آبی قرار بدهیم، بین آب و کربن دی اکسید موجود در هوا واکنش رخ خواهد داد و در نتیجه اسید تولید میشود. درست است ماده تولید شده (اسید کربنیک) قدرت بالایی ندارد اما سرعت روند خوردگی را به نسبت آب، بیشتر خواهد کرد.

·        محیط های اسیدی

اسیدها در گروه خورنده ها دسته بندی میشوند. از طرفی اگر سطح فلز با یک خورنده در حالت های جامد، مایع و یا گاز ناخالص قرار بگیرد، خوردگی ایجاد خواهد کرد. «هیدروژن سولفید» «اسید هیدروکلریدریک» دو نمونه برای این گروه خورنده میباشند.

به طور مثال فلز روی را در نظر بگیرید که در ارتباط با اسید کلریدریک، ترکیبی را روی سطح فلز ایجاد خواهد کرد که رفته رفته موجب خوردگی جسم خواهد شد.

قطعا پدیده فوق برای ما مطلوب نخواهد بود؛ همچنین نمیتوان جسم را از در معرض محیط های تهاجمی قرار گرفتن، حفظ کرد؛ چراکه گاهی حتی در صورت پایدار بودن شرایط و خشکی محیط هم باز این روند طی خواهد شد؛ اما میتوان از طریق برخی اقدامات مثل استفاده از روکش یا پوشش و… از رخ دادن این پدیده جلوگیری شود.

از دیگر ویژگی اسیدها، ایجاد آسیب های پوستی شدید میباشد، که در ادامه در ارتباط با علت و نحوه ایجاد آسیب و همچنین کمک های درمانی آن، بیشتر آشنا خواهیم شد.

آسیب ها

احتمالا افراد بسیاری اسید ها را به خاطر آسیب هایی که میتوانند بوجود آورند، خواهند شناخت. این آسیب ها میتوانند تمامی اجسام، و یا بخش های مختلف بدن بشود مانند: پوست، چشم، پارچه و… . نکته قابل توجه این است که نه تنها اسیدها بلکه بازها هم از طریق تخریب کلاژن و پذوتئین میتوانند باعث ایجاد آسیب های پوستی شوند.

اسیدها پوشش کراتینی پوست را خراب کرده سپس سلول ها و بافت زیرین را نکروز میکنند (یعنی باعث آسیب و مرگ سلول خواهند شد)، برای نمونه اسید نیتریک در ارتباط با پوست، یک زخم زرد؛ و سولفوریک اسید در ارتباط با پوست، یک زخم تقریبا مشکی متمایل به قهوه ای، ایجاد میکند.

در این بین، برخی مواد بیشتر و رایج تر، باعث سوختگی خواهند شد. موادی چون: اسید فرمیک، اسید نیتریک، هیدروکلریک، اسید سولفوریک و…

حتما تا به حال اثرات اسیدها را روی پوست دیده اید، همچنین ورود این اسیدها به چشم و یا استنشاق آنها میتواند باعث عارضه های گوناگون بشود. اما برای کاهش اثرات آنها میتوان در همان لحظه سوختگی اعمالی را انجام داد که آسیب های حاصله را بسیار کاهش بدهد. در ادامه ابتدا این اقدامات اولیه را به طور کلی و سپس به به طور دقیق تر، روی دو نمونه بررسی خواهیم کرد.

بسیاری از افراد از نحوه کمک های اولیه در ارتباط با زمان تماس اسید با هر نقطه از بدن را ندارند؛ در نتیجه ممکن است برای بهبود شرایط اقداماتی را انجام دهند که باعث تشدید صدمات این حادثه بشود. اما سوال اصلی اینجاست که در زمان وقوع اینگونه حوادث چه باید کرد؟

 • پیش از هرچیز آمبولانس و نیزو امداد خبر کنید
 • قسمتی را که ماده روی آن ریخته شده است مداوم با آب ولرم تا خنک شستشو دهید.(توصیه میشود همزمان با شستشو از طریق آب، قسمت آسیب دیده را توسط محلول نرمال سالین هم شستشو دهید)
 • لباس، اکسسوری و هر چیز که به عنوان یک حائل برای شستشو میباشد را خارج کنید. (توجه داشته باشید در صورت چسبیدن لباس به محل آسیب دیده از جدا کردن آن خودداری کنید)
 • در صورت ریختن ماده اسیدی روی چشم، در تمام مدت شستشو، پلک را باز نگه دارید
 • در صورت ایجاد تاول، از ترکاندن آن خودداری کنید
 • قسمت های آسیب دیده را به نحوی شستشو دهید که آب با قسمت های سالم برخورد نداشته باشد
 • از حوله، پارچه پرز دار و… استفاده نکنید
 • تا هنگام رسیدن نیروهای امدادی به غیر از آب، از هیچ ماده دیگری من جمله کرم، روغن، یخ و… استفاده نکنید.
هشدار!

پیش تر گفته شد که اسید ها و باز ها در واکنش، یکدیگر را خنثی میکنند. اما در صورت ایجاد آسیب اسیدی یا بازی، هرگز نباید از دسته مقابل برای خنثی کردن اثر دیگری استفاده کرد.

حال برای درک عمیق تر به بررسی دو نمونه از این مواد خواهیم پرداخت.

 1. نیتریک اسید

از جمله موادی میباشد که میتواند منجر به آسیب های جدی شود. در نتیجه نیاز است که بدانیم در درجات اول، کدام یک از اقدامات اولیه میبایست انجام شود تا از میزان آسیب های وارده بکاهد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید نقطه ای را که مورد آسیب قرار گرفته و روش برخورد مرتبط را بدانیم.

توجه!

تمامی اقداماتی که به آن اشاره خواهد شد، تا قبل از رفتن به پزشک میبایست انجام شود و در هر حدی از آسیب باید فورا به پزشک مراجعه کند.

پوست
 • لباس یا کفش آلوده را خارج کرده
 • قسمت مرتبط را برای 15 دقیقه با آب سرد بشورید
چشم
 • چشم ها را به مدت 15 دقیقه با مقدار زیادی آب خنک بشورید
 • اگر لنز داخل چشم هست فورا باید خارج شود و سپس شستشو انجام شود
بلعیدن

در صورتی که فرد این دسته از مواد را بلعیده باشد و بهوش باشد، ابتدا باید:

 • اقدام با بالا آوردن مواد نکند مگر با تجویز پزشک
اگر بیهوش باشد:
 • لباس تنگ و اکسسوری و… را خارج کرده
 • از خوراندن هرچیز به او، اجتناب کنید
استشمام

در این شرایط فرد در تنفس به مشکل بر خواهد خورد پس:

 • لباس تنگ و اکسسوری های شخص را در آوردید
 • به او اکسیژن کافی برای تنفس بدهید
توجه!
 • فرد دچار درگیری، به علت مسمومیت در ناحیه تنفسی میباشد؛ لذا در صورت دادن تنفس دهان به دهان امکان انتقال این عفونت ها وجود دارد.

 

 1. اسید کلریدریک

بر طبق آزمایشات این ماده میتواند در حالت استشمام، سمیت ضعیف تا متوسط و در حالت بلع، سمیت حاد داشته باشد. ابتدا نگاهی بیاندازیم به خطراتی که این ماده میتواند ایجاد کند؛ مانند:

 • سرفه
 • زخم در مجاری تنفسی
 • درد قفسه سینه
 • التهاب
 • سوختگی پوستی
 • خوردگی غشائ مخاطی در معده و مری
 • فرسایش و تغییر رنگ دندان
 • تحریک ریه و…

در صورت ایجاد عارضه، اقدامات اولیه همانند آنچیزی است که در ارتباط با نیتریت اسید گفته ایم.

آنچه تا به الان درباره آن صحبت کرده ایم مرتبط با شرایط غیر آزمایشگاهی بوده است؛ اما اگر این دسته از حوادث در آزمایشگاه رخ بدهد، روند تا کمی متفاوت خواهد بود.

نگاهی به بروز آسیب در شرایط آزمایشگاهی

 

سوختگی
 • سوختگی حاصل از اسیدها

ابندا بخش آسیب دیده را توسط حجم زیادی آب بشورید

برای ادامه شستشو از محلول بی کربنات 5% (رقیق) استفاده کنید

بخش آسیب دیده میبایست توسط کرم MGO یا پارافین در گلیسیرین، چرب شود

 • سوختگی حاصل از باز

شستشو با حجم زیادی آب

ادامه شستشو توسط یکی از موارد، محلول های آمونیوم کلرید(5/0%) یا اسید استیک(2/0%)


استشمام گاز ها

در صورت استشمام گاز سمی در آزمایشگاه، احتمالا پس از مدتی به علت تحریک شدن راه تنفسی فوقانی (گلو و …) دچار سرفه و در ادامه سر درد میشوید، در این حالت دچار مسمومیت شده اید، موادی که باعث ایجاد این حالت میشوند زیاد هستند پس میتوان نتیجه گرفت که اتفاق افتادن این امر، رایج است.

اما در صورت وقوع، چه اقداماتی را میبایست در ابتدا انجام داد؟

 • در ابتدایی ترین اقدام، فرد را به فضای آزاد انتقال داده و هر آنچه مانع از تنفس راحت فرد میشود را خارج کنید
 • سدیم بیکربنات رقیق غرغره کرده
 • نوشیدنی داغ به فرد بنوشانید

این اقدامات برای موادی جون استیک اسید رقیق، کلریدریک، نیتریک اسید و… موثر میباشد

 

ورود ماده به چشم
 • به سرعت چشم هارا توسط چشم شوی بشورید
 • سپس در ادامه از محلول شوینده چشم استفاده کنید. (اگر ماده اسیدی باشد متیوان از محلول بیکربنات سدیم 1%، و اگر محلول بازی باشد میتوان از محلول بوریک اسید 1% استفاده شود)
ورود مواد سمی به دهان
 • در صورتی که به طور ناگهانی مواد شیمیایی به دهان فرد وارد شود میبایست:
 • ابتدا ماده را سریعا از دهان خارج کرده
 • محل را به مقدار بسیار زیادی آب شستشو دهید
 • در صورت بازی و یا اسیدی بودن ماده میتوانید به ترتیب از آب لیمو و مخلوط MGO به همراه آب، استفاده کنید
 • توجه داشته باشید که در طول مدت از خوردن هرگونه دارو یا ماده تهوع آروی خودداری کنید
جابجایی حمل و نقل

 

 • استفاده از پوشش کامل محافظ
 • عدم تاچ مواد در صورت ریخته شدن
 • ظروف مناسب و دو جداره برای جلوگیری از خطر نشت
 • جلوگیری از ورود مواد اسیدی به آبراه ها در هنگام جابجایی
 • در صورت ایجاد بخار مواد، میتوان از اسپری آب استفاده کرد
 • در صورت جاری شدن مواد اسیدی از آب استفاده نشود
نگهداری

استاندارد ASME برای نگهداری از اسیدها تحت عنوان یک ماده خورنده، به چند نکته اشاره داشته است.

 • مخازن حاوی مواد اسیدی باید بالاتر از سطح زمین قرار گرفته باشد
 • مخازن محتوی دارای دسترسی سریع برای تخلیه مواد اسیدی است
 • مخازن محتوی از نظر اندازه مواد باید سازی 50 برابر انچه که در ظرف ریخته شده است باشد
 • جنس مخازن از فلز ویا پلاستیک محکم شده با فیبر(مورد استفاده برای خفظ مواد اسیدی کم حجم و برای مدت کوتاه) باشد. مخازن پلاستیکی دارای صرفه اقتصادی بیشتر نسبت به نوع فلزی، میباشند. اما در مقابل نوع فلزی در برابر فشار و ضربه محکم تر میباشد.
 • در نگهداری مواد باید به سازگاری آنها با یکدیگر پی برد تا از ایجاد واکنش و بخار سمی جلوگیری کند.
 • دمای محیط خنک باشد چراکه دمای خیلی پایین باعث یخ زدگی و دمای بالا باعث افزایش خورندگی خواهد شد.
 • اگرکه دمای محیط پایین است بهتر است از تجهیزات گرمایی استفاده شود
 • برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب، دیواره مخزن را از رنگ سفید که ضد تابش است استفاده کنید.
 • چنانچه فشار بقخر بیش از فشار اتمسفر باشد بهتر است که از مخازن فشرده استفاده شود
 • از مخازن دوجداره استفاده شود
 • یک بخش برای خنثی سازی درون مخازن در مواقع ضروری میبایست تعبیه شود

در ارتباط با شرایط نگهداری یک ماده اسیدی صحبت کرده ایم، اما نگاهی جامع تر به استاندارد های مربوط به ظروف نگهداری مواد شیمیایی بیاندازیم.

 • ظروف محتوی اسید در مجاورت فلزات فعال قرار نگیرند
 • استفاده از ظروف دوجداره. (ابتدا درون دیک ظرف شیشه ای و سپس به همراه ظرف شیشه ای در داخل یک ظرف دیگر قرار گرفته شود.
 • مواد و اسیدهای اکسید کننده در کنار مواد اشتعال زا یا اسیدهای آلی قرار نگیرند
 • محل ظروف دارای تهویه مناسب باشد
 • در هنگام چینش محصولات به جایگاه موادی که با یکدیگر واکنش میدهند دقت شود. بطور مثال اگر دو ماده در مجاورت هم تولید گاز سمی میکنند در کنار هم قرار نگیرند و یا اگر یک ماده با آب واکنش میدهد، در جایی که آب به میزان زیاد وجود دارد قرار نگیرد.
 • محل نگهداری خشک و خنک باشد .